O nás

Průvodce pacienta, z.ú. je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluvíme o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče,
akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

Naší vizí je zdravotnický systém, který garantuje:

  1. Spravedlivý (rovný) přístup
    pacientů k účinné léčbě
  2. Bezpečné používání léčivých přípravků
    v léčebné praxi
  3. Informované a svobodné rozhodování jak pacientů, tak jejich lékařů a dalších zdravotníků, o použití léčivých přípravků v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky

řídíme se mottem

„Správná informace, správnému pacientovi, ve správnou dobu pomáhá v léčbě“.

Chci vědět více

V současném zdravotnictví by pacient měl stát v centru každého rozhodování, které se ho může dotýkat, a to nejen v individuální rovině – tzn. každý pacient by se měl spolupodílet na rozhodování o své léčbě a prevenci, neboť je to právě on, kdo je primárně odpovědný za vlastní zdraví, ale i v systémové, obecné rovině při rozhodování ve zdravotnictví.

V České republice působí v současnosti řada aktivních pacientských organizací, které jsou většinou založené a vedené samotnými nemocnými či jejich rodinnými příslušníky a pomáhají pacientům se stejnou diagnózou prostřednictvím podávání informací o podstatě onemocnění, jeho diagnostiky a léčby, spolupracují s lékaři, kteří jsou odborníky na dané onemocnění, pomáhají svým členům orientovat se v síti zdravotnických zařízení, pořádají pro ně odborné semináře, ale i společenská setkání, odlehčovací a rekondiční pobyty. U řady diagnóz funguje více než jedno pacientské sdružení a některé mají také oblastní pobočky, aby byly svým členům co nejblíže. Tyto organizace jsou v drtivé většině registrované jako nestátní neziskové organizace fungující na principu členské základny a jsou spravované svými členy na základě demokratické volby. Jde o velmi důležitou službu, která pomáhá naučit se žít s nemocí či postižením, sdružovat se, hovořit o problémech, nacházet porozumění a podporu.

Po vzoru evropských organizací se tato sdružení stále více soustřeďují také na akce směřující k většinové společnosti, kterou tak seznamují s podstatou svého postižení a nemoci za účelem porozumění a posilování solidarity mezi zdravými a nemocnými, mladými a seniory. Hájí práva svých členů na rovný přístup ke zdravotním a sociálním službám, na kterých jsou často jejich členové životně závislí. Vystupují vůči státním institucím, politikům a dalším orgánům státní správy a samosprávy, aby ovlivňovaly zákony a podmínky života svých členů. Stále častěji si pacientské organizace a jejich zástupci uvědomují potřebu zasazovat se o včasnou diagnostiku nemoci a zejména za přístup ke včasné, správné a efektivní léčbě. Uvědomují si hrozby státních a dalších regulací, které mají vliv na dostupnost a kvalitu léčby. Organizace si uvědomují význam aktivit „advocacy“ a „lobbying“. Kapacity a know- how v této oblasti mají však české organizace dosud velmi omezené. Dnes jsou některé pacientské organizace zvány k systémové spolupráci se státními i regulačními autoritami a jsou žádány o připomínky k zákonům, vyhláškám či nařízením.

Z dlouhodobého hlediska se tyto organizace potýkají s velmi zásadními problémy. Překážkou je často jejich schopnost navázat efektivní komunikaci s potřebnými stakeholdery. Také ne všichni stakeholdeři jsou přes veřejné proklamace ochotni a připraveni upřímně a partnersky jednat s pacientskými organizacemi. Mnoho pacientských organizací má také velmi limitované kapacity, nedostává se jim finančních prostředků ani materiální podpory. Zástupci těchto organizací jsou také často limitováni podstatou svého onemocnění a mnohdy tyto organizace čelí vnitřním sporům a problémům, plynoucím z nedostatečné komunikace uvnitř společenstva. Přes uvedené problémy je mnoho pacientských organizací velmi aktivních, ovlivňují významně legislativní prostředí a zastávají se práv nás všech – tedy i potencionálních pacientů.

Nároky na profesionální činnost těchto organizací se zvyšují, a to jak uvnitř společenstev (do věku nemocnosti dospívá nová generace s jinými nároky na služby, péči, informace apod.) a jednak působením vnějších podmínek (nové zákony dávají větší práva, ale i povinnosti pacientům, pacient se dostává do středu zájmu aktérů ve zdravotnictví, aktéři ve zdravotnictví vyžadují relevantního partnera pro jednání….). Průvodce pacienta by tak rád pomohl pacientským organizacím právě v tématech a aktivitách jako hájení práv pacientů, ovlivňování legislativního prostředí a zvyšování povědomí o jejich „Case for support“, stejně tak posílit jejich kapacitu „být efektivně slyšen navenek“.

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová se zdravotní gramotnosti veřejnosti věnuje více než dvacet let. Řadu let působila jako novinářka v předních médiích, kde psala právě o zdravotnictví. Několik posledních let spolupracovala v Průvodci pacienta s předchozí ředitelkou PhDr. Ivanou Plechatou, po jejímž odchodu převzala pozici.

I nadále se zabývá zejména projekty na podporu zdravotní gramotnosti laické veřejnosti, tématem účelné a bezpečné farmakoterapie a problematice dostupnosti léčby. Spolupracuje s pacientskými organizacemi i odbornými společnostmi. Je koordinátorkou projektu Senior (účelná farmakoterapie v zařízeních sociálních služeb). Ve spolupráci s klinickými farmaceuty zajišťuje projekty lékové gramotnosti, včetně ePoradny bezpečného užívání léků.

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ředitelka

+420 605 ­234 304
info@pruvodcepacienta.cz

nahoru