O nás

Co děláme

Léková poradna

Účelná a bezpečná farmakoterapie

Projekt vychází z doložitelných teoretických východisek - posledních provedených studií na téma zdravotní gramotnosti v ČR (např. Holčík, 2015) ale i v celoevropském měřítku. Jako zdravotní gramotnost se definuje schopnost porozumět a vyhodnotit informace ovlivňující zdraví. V těchto studiích se ukazovalo, že úroveň povědomí českých pacientů o jejich zdraví a zdravotní péči je obecně nízká.
Projekt má pacientovi, ale i jeho blízkým, popř. pečovatelům, posílit lékovou gramotnost: vyznat se v lécích, které užívá, vědět o případných nežádoucích účincích, lékových či potravinových interakcích, tj. vzájemná nesnášenlivost léčiv, duplicity (používání léků se stejnou či podobnou účinnou látkou) a poukázat na konkrétní potraviny a byliny, které mohou mít při souběžném užívání s léky také negativní účinek.

Pacienti či jejich blízcí se mohou prostřednictvím návodného dotazníku zeptat na léky, které užívají, popřípadě i doprovodnou dietu, kombinaci se stravou, bylinami, volně prodejnými léky apod.

Naši e-Poradnu vedou 2 zkušení kliničtí farmaceuti (atestovaná specializace s min. 5 letou praxí), pod metodickým vedení PharmDr. Milady Halačové z Nemocnice na Homolce, kteří do 20 pracovních dnů odpoví na dotaz. Následně dotaz v souladu s GDPR anonymizují a odstraňují z datového nosiče. Pro statistiku projektu využívají pouze anonymizovaných dat.

Konzultace jsou zdarma a anonymní, pokud si sám tazatel nepřeje jinak. Nechceme a nemůžeme nahrazovat konzultaci s lékařem, ale jsme průvodci ve světě léků.

Zjistit více

Semináře a workshopy

Ve spolupráci se zkušenými zdravotnickými novináři a PR experty organizujeme semináře určené zejména pro zástupce aktivnějších pacientských organizací, nebo pro ty, kteří rozhodují ve zdravotnictví, na téma „Jak být lépe slyšen“, aneb jak zaujmout veřejnost a komunikovat s novináři.

Pořádáme i semináře / přednášky v rámci seniorských klubů / pacientských organizací / domovů pro seniory či pečovatelských domů na téma „Jak užívat léky účelně a bezpečně“.

Zjistit více

Publikace a edukace

Edukační a publikační projekty mají u pacientů, ale i jejich blízkých, popř. pečovatelů, posílit lékovou gramotnost t.j. vyznat se v lécích, které užívají, vědět o případných nežádoucích účincích, lékových či potravinových interakcích, duplicitě (používání léků se stejnou či podobnou účinnou látkou) a poukázat na konkrétní potraviny a byliny, které mohou mít při souběžném užívání s léky také negativní účinek.

V posledních provedených studiích na téma zdravotní gramotnosti v ČR (např. Holčík, 2015) se ukázalo, že úroveň povědomí českých pacientů o jejich zdraví a zdravotní péči je obecně nízká. Konkrétně např. schopnost porozumět příbalovému letáku u léku se ukázala jako podprůměrná a navíc tato schopnost významně klesá s věkem, kdy pacient bere více léků a kdy se zvyšují rizika s tím spojená. Neschopnost pacienta orientovat se v této oblasti, porozumět informacím, komplikuje jeho přístup k léku a léčbě a snižuje se tzv. compliance pacienta. Právě na porozumění farmakoterapii a tím zvýšení adherence k léčbě se projekt soustředí.

V lednu byla pacientům v rámci odborného kolokvia PragueOnco 2019 představena brožura „Jak být lépe slyšen a vyslyšen“, která je praktickým návodem, jak pomoci pacientským organizacím zviditelnit témata, která jsou pro ně důležitá, např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb i psychologické podpory.

Zjistit více

Senior

Tým Průvodce pacienta (v letech 2015 – 2018 pod hlavičkou Ústavu lékového průvodce, z.ú.) realizoval rozsáhlý projekt bezpečné a účelné farmakoterapie v zařízeních sociálních služeb. Věříme, že se nám podaří získat finanční prostředky pro pokračování projektu i příštích letech.

Zjistit více

Rychlé srdce

Základními cíli projektu jsou zvyšování povědomí o onemocnění fibrilace síní (FiS), zlepšení detekce a diagnostiky pacientů a lepší koordinace lékařských oborů zapojených do prevence mrtvice, to vše v souladu s odbornými českými i mezinárodními doporučeními.

Spolu s pacientskými organizacemi ICTUS a Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s jsme vytvořili platformu k řešení problematiky prevence mrtvice. Shromažďujeme a analyzujeme data a informace o onemocnění a zprostředkováváme je nejen pacientům, ale i široké veřejnosti.

Zjistit více
nahoru